.

Ny lejelov ved underskrivelse efter 1. juli 2015

Hvis du har underskrevet din lejekontrakt d. 1. juli 2015 eller derefter er dit lejeforhold omfattet af den nye lejelov. Den nye lejelov medfører ændringer på en række punkter. Herunder kan du få et overblik over de vigtigste forskelle.

Hvis lejekontrakten er underskrevet inden d. 1. juli 2015 gælder den gamle lejelov.

Hvis lejekontrakten er underskrevet efter d. 1. juli 2015 gælder den nye lejelov.

Enslydende bestemmelser i lejeloven og boligreguleringsloven sammenskrives.
 Der indføres stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørregler

Udlejer kan frakendes retten til at administrere beboelseslejligheder, såfremt udlejeren indenfor en periode på 2 år er:

1. Idømt bøde eller fængselsstraf for at modtage dusør. Dusør er at modtage “penge under bordet” for tildeling af lejlighed, og

2. Ikke har efterlevet en eller flere endelige huslejenævnsafgørelser.

Ubetinget adgang for udlejere af ejer- eller andelsbolig til at opsige lejer, hvis udlejer selv skal benytte boligen.

Hvis du bor i en udlejet ejer- eller andels bolig, kan udlejer med den nye lejelov opsige dig med et års varsel, hvis han selv vil bo i ejer- eller andelsboligen.

Nye formulering af lejelovens § 82:

c) ejerbolig eller andelsbolig, hvis ejeren eller andelshaveren selv agter at bebo lejligheden, idet reglen dog kun gælder for ejere af ejerboliger eller ejere af andele i andelsboligforeninger, der ejede den pågældende lejlighed eller andel på tidspunktet for lejeaftalens indgåelse, og som på tidspunktet for opsigelsen ikke ejer andre udlejede ejerboliger eller andelsboliger

Vedligeholdelsesreglerne: forenkling og modernisering

Der er indført en ny ordning med obligatoriske 10-årige vedligeholdelsesplaner for store ejendomme i kommuner omfattet af Boligreguleringsloven.

Når Udlejer kræver beløb betalt af Lejer til udvendig vedligeholdelse, skal han samtidig udarbejde en skriftlig vedligeholdelsesplan. Kravet gælder ikke for udlejere af småejendomme.

 

Normalistandsættelse ved fraflytning - Forbud mod vilkår om nyistandsættelse

Reglen forsøger at gøre op med urimelige fraflytningsregninger. Udlejer kan udelukkende indsætte vilkår om “normal istandsættelse”.

Hvad der ligger i begrebet “Normal istandsættelse” vil blive genstand for diskussion og tvister. Indtil videre kan det nok fastslås at det indebærer nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt mellemslibning og lakering af gulve.

Lejer hæfter herudover også for skader som følge af misligholdelse. Eksempelvis en ødelagt dør eller lign.

Obligatorisk ind- og fraflytningssyn

Hvis udlejer administrerer mere end 1 lejlighed, skal han foretage indflytning- og fraflytningssyn.

– Udlejer skal indkalde Lejer til indflytning- og fraflytningssyn.

– Selv om Lejer ikke møder op, skal Udlejer sende indflytning eller fraflytnings-rapporten til Lejer inden 2 uger.

Overholder Udlejer ikke nedenstående regler, mister han retten til at gøre krav gældende mod Lejer i forbindelse med istandsættelsen.

Afskaffelse af trappeleje

Den nuværende adgang til at aftale lejestigninger med bestemte beløb til bestemte tidspunkter (trappeleje) afskaffes.

Der indføres en ny bestemmelse i stedet, hvor det nu er muligt at aftale at lejen reguleres efter nettoprisindexet, som er inflationen.

 

Gamle formulering af LL § 53, stk. 2:

Stk. 2. Der kan ikke træffes aftale om, at lejen skal reguleres på anden måde end fastsat i §§ 47-52. I lejeperioden kan dog aftales forhøjelser med bestemte beløb til bestemte tidspunkter.

 

Ny formulering:

Stk. 2. Der kan ikke træffes aftale om, at lejen skal reguleres på anden måde end fastsat i §§ 47-52. Det kan dog aftales, at lejen én gang årligt reguleres efter udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Lejeforhøjelse kan gennemføres alene ved udlejerens skriftlige meddelelse herom til lejeren

Nye muligheder for aftaler om fremtidige lejestigninger / reguleringer

Tidligere kunne man aftale lejestigninger til bestemte tidspunkter, den såkaldte trappeleje. Denne mulighed er nu afskaffet. Udlejer kan herefter ikke aftale lejestigninger som før. Reglen gælder kun for kontrakter, som er underskrevet efter d. 1. juli 2015.

Udlejer får mulighed for at aftale, at lejen skal reguleres efter nettoprisindekset i en 2-årig periode. Nettoprisindekset er et indeks som følger den generelle udvikling af varer og tjenesteydelser.

Forenkling og modernisering af reglerne om varsling af omkostningsbestemte lejeforhøjelser og beboerrepræsentationens kompetence

Tidligere

Ved lejeforhøjelse skulle udlejer tidligere medsende et regnskab for den udvendige vedligeholdelse.

Nu

Kravet om at medsende et regnskab er ophævet.

Til gengæld skal udlejer høre beboerrepræsentanterne inden varsling af omkostningsbestemt huslejestigning.

Gebyret for at indbringe en sag for Huslejenævnet stiger til 300 kr.

Prisen stiger fra 141 kr. til 300 kr. for indbringelse af sag for Huslejenævnet. Det højere beløb skal modsvare, at Udlejere af småejendomme skal betale 500 kr. for en forhåndsgodkendelse af huslejen, fremfor de nuværende 3.500 kr.

Sommerhuse undtages fra lejelovgivningen

Sommerhuse og fritidshuse som udlejes til fritidsformål er ikke længere omfattet af Lejeloven.

Find den nye typeformular samt ændringsloven her:

Typeformular A 9 – PDFTypeformular A 9 – WordÆndringsloven