break

Opsigelse af lejemål

Når du vil eller bliver nødsaget til at opsige dit lejemål, er der en del forhold,
som du bør være opmærksom på.

Du har ret til at opsige din lejeaftale, hvis den ikke er indgået for et nærmere fastsat tidsrum. Tidsbegrænsede lejeaftaler kan som udgangspunkt ikke opsiges inden slutdatoen.

Endvidere er der nogle regler for, hvor lang tid før selve din fraflytning, du skal opsige dit lejemål. Normalt (med mindre andet fremgår af din lejekontrakt) har du tre måneders opsigelse. Det vil sige, at du skal have opsagt din bolig senest den sidste hverdag i den måned, hvor der er tre måneder til den første hverdag (som ikke er dagen før en helligdag) i den måned, du ønsker at være flyttet fra boligen.

Hvis du flytter fra boligen før de tre måneder, har din udlejer pligt til at prøve at udleje boligen til andre så hurtigt som muligt, efter din fraflytning. Hvis din udlejer finder en ny lejer, så betaler vedkommende husleje i din opsigelsesperiode, og du skal ikke betale din udlejer husleje i denne periode. Din udlejer har ikke krav på husleje fra to personer for den samme betalingsperiode.

Nogle steder er det sådan, at du som lejer selv kan prøve at finde nogen, der med kort varsel kan overtage din bolig til gengæld for, at du så sparer den husleje, du skylder udlejeren for den sidste del af opsigelsesperioden. Det er som regel ikke noget problem i de større byer og gør, at du reelt vil kunne flytte fra din bolig tidligere end efter de tre måneders opsigelsesfrist uden at tabe for mange penge på måske at skulle betale husleje to steder.

Hvis du lejer et værelse, som er en del af din udlejers beboelseslejlighed eller en del af det hus, hvori din udlejer bor, har du i stedet 1 måneds opsigelse.

Nedenfor kan du læse mere om de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med din opsigelse af dit lejemål. Dette gælder for eksempel informationer om, hvornår din udlejer må opsige dit lejemål, eller hvilke krav der er til udlejers opsigelse, og hvorvidt du har ret til at gøre indsigelse mod dem.

Hvornår må min udlejer opsige mit lejemål?

Din udlejer kan opsige dig frit, hvis du lejer et værelse, som er en del af din udlejers beboelseslejlighed eller en del af det hus, hvori din udlejer bor. Udlejer kan også frit opsige dig, hvis du lejer en beboelseslejlighed i et hus, hvor der kun findes 2 beboelseslejligheder, og hvor udlejeren på det tidspunkt, hvor du og din udlejer indgår lejeaftalen, bebor den ene lejlighed.

Hvis du ikke lejer en sådan bolig, kan din udlejer kun opsige dig, hvis:

 • Din udlejer selv skal bruge din bolig.
 • Din udlejer kan dokumentere, at ejendommen, hvori boligen ligger, skal nedrives.
 • Din udlejer kan dokumentere, at ombygning af ejendommen kræver, at du fraflytter boligen imens og/eller bagefter.
 • Din udlejer kan dokumentere, at ombygning af ejendommen sker i forbindelse med, at staten overtager den eller dele af den med baggrund i loven, men uden at ejeren nødvendigvis har givet sit samtykke til det.
 • Du er ansat til at udføre arbejde på ejendommen, og du har en funktion, som kræver, at du bor på ejendommen, og hvor din udlejer kan argumentere for, at du ikke har opfyldt dine pligter i forbindelse med dette arbejde eller ikke har udført arbejdet godt nok.
 • Din udlejer har dog kun denne ret til at opsige dig, hvis den nye lejer af din bolig får tildelt de samme arbejdsopgaver på ejendommen, som du har haft.
 • Du lejer boligen som følge af din ansættelse ved en virksomhed, som nu ophæves, og din bolig derfor skal bebos af den nye, som virksomheden ansætter i stedet for dig.
 • Du som lejer har overtrådt regler for god skik og orden i ejendommen, og din overtrædelse er så alvorlig, at du må flytte fra boligen.
 • Du som lejer ikke har overholdt de betingelser, der er i jeres lejeaftale, og misligholdelsen er så alvorlig, at du må flytte fra boligen.
 • Hvis der i øvrigt er gode og temmelig stærke grunde til, at din udlejer skal løses fra jeres indgåede aftale.
Hvis min udlejer vil opsige mit lejemål, fordi han selv skal bruge boligen, hvilke begrænsninger er der så?

Hvis du lejer en beboelseslejlighed, kan dit lejemål kun opsiges, hvis din udlejer har planer om selv at bo i din bolig.

Opsigelsen skal være rimelig – både over for dig og over for din udlejer. Blandt andet skal der tages hensyn til, om du har mulighed for at finde et andet passende sted at bo, og hvor lang tid din udlejer har ejet den ejendom, som din bolig ligger i, mv.

Hvis du lejer en ejerlejlighed, kan din udlejer kun opsige dig, hvis du og din udlejer har indgået lejeaftalen efter, at ejendommens ejerlejligheder er blevet etablerede og hvis du som lejer har været informeret om, at du lejer en ejerlejlighed, som derfor kan opsiges af din udlejer, hvis han selv får brug for boligen.

Hvis din udlejer selv bor i en lejlighed i ejendommen, kan vedkommende kun opsige dig, hvis du samtidig tilbydes at leje den lejlighed, han fraflytter i ejendommen.

Opsiges du med begrundelsen om, at udlejer selv ønsker at bo i lejligheden, har du et års opsigelsesvarsel.

Hvad er der af krav til udlejers opsigelse, og har jeg ret til at gøre indsigelse mod dem?

Din udlejers opsigelse af jeres lejeaftale skal du som lejer modtage på skrift. I den skal der stå, hvilke muligheder du som lejer har for at gøre indsigelse mod opsigelsen, og hvilken grund udlejeren har til at opsige dig. Hvis din opsigelse ikke indeholder disse oplysninger, er din udlejers opsigelse af jeres lejeaftale ugyldig.

Hvis du ikke vil godkende den opsigelse, du har fået af din udlejer, skal du senest 6 uger efter, at du har modtaget opsigelsen, have afleveret en skriftlig ”indsigelse” (dokument, hvor du erklærer dig uenig i det og argumenterer for, hvorfor du ikke mener, at din udlejer har ret til at opsige dig, eller hvorfor du ikke mener, at opsigelsen er gyldig) til din udlejer. Din udlejer skal så indbringe sagen for boligretten senest 6 uger efter, at din frist for at gøre indsigelse ville være udløbet, hvis din udlejer stadig fastholder, at vedkommende har ret til at opsige dig.

Har jeg ret til at få tilbudt at leje en ny bolig af min udlejer?

I visse tilfælde kan du have ret til at få tilbudt en ny bolig af din udlejer, når han opsiger dit eksisterende lejemål. Det er i tilfældene, hvor du opsiges:

 • Fordi din udlejer selv vil bruge din bolig.
 • Fordi ejendommen skal nedrives eller ombygges.
 • Fordi ejendommen eller grunden overtages af staten (ekspropriation).
 • Fordi du ikke har udført det arbejde, du skulle ifølge jeres lejeaftale.
 • Fordi der i øvrigt er vægtige grunde til, at din udlejer skal løses fra jeres aftale.

Din udlejer har pligt til så hurtigt som muligt at tilbyde dig at leje en anden lejlighed i ejendommen, hvis der er en, der bliver klar til overtagelse senest 3 måneder efter den dato, hvor din bolig er opsagt til.

Hvis din ejendom skal nedrives eller ombygges, skal din udlejer samtidig med, at han opsiger dig tilbyde dig at leje en bolig af samme slags, som den du lejer nu, hvis der vil være sådanne boliger til leje på stedet efter ejendommens nedrivning eller ombygning.

Hvis din ejendom skal nedrives eller ombygges, fordi der i stedet skal udlejes almene ældre- eller ungdomsboliger efter lov om almene boliger på stedet, har du kun ret til at få tilbudt at leje en af disse, hvis du opfylder betingelserne herfor. Ellers skal din udlejer tilbyde dig at leje en anden bolig, der er passende med hensyn til størrelse, beliggenhed, stand og udstyr.

Hvilke krav er der til erstatningsboligen?

Hvis du lejer et værelse, som ikke ligger i din udlejers beboelseslejlighed eller hus, har du også ret til at få tilbudt en ny bolig til erstatning for den gamle, hvis du opsiges. Det er kommunen, der foreslår dig en erstatningsbolig. Kravene til den er, at den skal:

 • Have en passende størrelse. Det vil sige enten med et lige så højt antal værelser, som den bolig du skal flytte fra, eller med et værelse mere end det antal mennesker der skal bo i den.
 • Have en nogenlunde tilsvarende beliggenhed.
 • Være i ca. ligeså god stand som den bolig, du skal flytte fra.
 • Være passende udstyret.

Hvis kommunen har pligt til at anvise dig en sådan erstatningsbolig, har du også ret til at få dækket de omkostninger, du har ved at flytte, så længe de er af en rimelig størrelse, og så længe du kan dokumentere dine omkostninger.

Du skal ansøge om at få dækket flytteomkostningerne ved kommunen, som herefter tager stilling til, om og hvor meget kommunen vil dække, og som herefter udbetaler dem.

Den myndighed, der overtager din ejendom, skal dække de udgifter, kommunen har haft i forbindelse med at anvise dig en erstatningsbolig og dække dine flytteomkostninger.

Hvordan sker opsigelsen, hvis mit lejemål er tidsbestemt?

Hvis du har indgået en lejeaftale med din udlejer om kun at leje din bolig indtil en bestemt fastsat dato, ophæves jeres aftale automatisk, når I når denne dato, uden at du eller din udlejer opsiger lejeaftalen.

Hverken du eller din udlejer kan opsige lejeaftalen før denne dato, med mindre I har aftalt, at I kan gøre det, eller med mindre en af jer ikke lever op til den aftale, I har indgået.

Hvis du stadig bor i din bolig efter denne dato, og din udlejer ved det, men ikke har sagt noget til det i løbet af den første måned, du har boet der ”ekstra”, fortsætter jeres lejeaftale som en almindelig lejeaftale uden tidsbegrænsning, så du nu har 3 måneders opsigelse. De øvrige almindelige opsigelsesregler gælder så for både dig og din udlejer.

Hvis din udlejer ikke har nok grund til, at din lejeaftale skal være tidsbegrænset, kan boligretten ophæve tidsbegrænsningen, så det er de almindelige opsigelsesregler, der gælder for jeres lejeaftale.