break

Fremleje af din bolig

Som udgangspunkt kan man altid fremleje sin lejlighed. Der er dog nogle væsentlige regler for fremlejen, som du skal være opmærksom på, når du bor til leje i en privat udlejningsejendom.

Hvis du bor til leje i en privat udlejningsejendom, har du mulighed for at foretage enten en delvis fremleje eller en fuldstændig fremleje af din bolig.

Ved delvis fremleje har du ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse, så længe det samlede antal personer, der bor i boligen, ikke overstiger antallet af beboelsesrum.

Ved fuldstændig fremleje har du ret til at fremleje boligen i op til 2 år, når dit fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Udlejer kan modsætte sig den fuldstændige fremleje, hvis ejendommen omfatter færre end 13 beboelseslejligheder, hvis det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum, eller hvis udlejer i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig, at lejer fremlejer boligen.

Nedenfor kan du læse mere om de problemstillinger, der relaterer sig til emnet om fremleje af din bolig. Du kan blandt andet finde informationer om, hvorvidt du må fremleje din lejlighed, hvad dit ansvar er over for din fremlejer, eller hvad dine forpligtelser er over for din udlejer i forbindelse med fremlejningen af din lejlighed.

Må jeg fremleje min lejlighed?

Du må kun fremleje op til halvdelen af din boligs beboelsesrum, hvis du selv bor der. Der må ikke bo flere i lejligheden, end der er beboelsesrum til. Beboelsesrum er de rum i lejligheden, der ikke er køkken, bad/toilet eller gangareal.

Hvis du er midlertidigt fraværende fra din bolig på grund af studieophold, forretningsrejse, midlertidigt ophold andetsteds, sygdom eller lignende, har du som lejer ret til at fremleje din bolig i op til 2 år.

Du skal som fremlejer indgå en skriftlig lejekontrakt med din lejer, og du skal sende en kopi af denne til din udlejer, inden den nye lejer flytter ind eller overtager din bolig.

Jeg har fremlejet min lejlighed delvist, hvad er mine pligter over for fremlejer?

Hvis du ønsker at fremleje en bolig i en privat udlejningsejendom, skal du udarbejde en skriftlig fremlejeaftale til fremlejer. Dine forpligtigelser er derudover uændret over for udlejer. Det betyder for eksempel, at du stadig hæfter fuldt ud over for din udlejer, også selv om det er din fremlejetager, der har gjort skade på lejemålet.

Hvad er mit ansvar over for fremlejer?

Du har ansvaret for at erstatte det, din lejer igennem uforsvarlig adfærd kommer til at ødelægge i din bolig.

Det er også dit ansvar, at din lejer opfører sig ordentligt – både over for bolig og naboer og at vedkommende overholder ejendommens husorden.

Hvis din fremlejer installerer ting i din bolig, som skader boligen på en eller anden vis, er det dig, der er erstatningsansvarlig for disse skader.

Kan min udlejer forbyde mig at fremleje min bolig?

I en række tilfælde vil din udlejer kunne forbyde dig at fremleje hele eller dele af din lejlighed. Det vil udlejer eksempelvis kunne, hvis:

  • Der er færre end 13 beboelseslejligheder i din ejendom.
  • Fremlejningen ville resultere i at lejligheden skulle bebos af flere personer, end der er beboelsesrum i den.
  • Udlejeren i øvrigt har en god grund til at gøre det.

Din udlejer skal forbyde din fremleje, hvis fremlejningen betyder, at der kommer til at bo flere end 2 personer pr. beboelsesrum i lejligheden. Ellers kan din udlejer få en bøde.

Hvis du er gift må du ikke fremleje din bolig uden din ægtefælle accepterer fremlejningen.

Jeg har fremlejet min lejlighed, hvad er mine forpligtelser over for udlejer?

Hvis du som lejer ønsker at foretage en delvis eller fuldstændig fremleje af en bolig i en privat udlejningsejendom, skal du give udlejeren en kopi af den skriftlige fremlejeaftale, inden fremlejen af boligen begynder.

Du er erstatningsansvarlig for den skade, som forvoldes af de personer, du har fremlejet boligen til samt for eventuel skade, som er forårsaget af installationer, som de personer, der har fremlejet boligen, har foretaget. Endelig er det dit ansvar over for udlejer, at de personer, som har fremlejet boligen, overholder reglerne om god husorden og forsvarlig brug af det lejede.

Kan jeg som lejer bytte min bolig væk?

Du har som lejer af en beboelseslejlighed ret til at bytte din bolig med en andens lejebolig. Din udlejer kan dog forbyde byttet, hvis:

  • Din udlejer selv bor i ejendommen og ejendommen indeholder færre end 7 lejligheder.
  • Du ikke har boet i boligen i mere end 3 år.
  • Der vil være flere end 1 person pr. beboelsesrum i boligen.
  • Din udlejer i øvrigt har en god grund til at forbyde byttet.
  • Din udlejer skal forbyde byttet, hvis boligen efter byttet bebos af mere end 2 personer pr. beboelsesrum.

Hvis din udlejer planlægger at forbedre din bolig, inden den, du har byttet med, overtager den, og hvis dette medfører en højere husleje, skal din udlejer så hurtigt som muligt meddele dig dette. Din udlejer skal senest 1 måned efter, at du har bedt om at bytte bolig, bede huslejenævnet om at forhåndsgodkende forbedringen og huslejestigningen, så den, du bytter med, kan få oplyst den nye husleje.

Din ægtefælle har ret til at blive boende i din lejebolig, hvis du skal på plejehjem, hvis du flytter i beskyttet bolig eller hvis du dør. Hvis du ikke er gift, har en anden person, du har boet sammen med i mindst 2 år ret til at blive boende i din lejlighed.

Jeg lejer et fremlejemål, hvad skal jeg være opmærksom på?
Når du bor til leje i et fremlejemål, er der to forskellige måder du kan bo til leje; ”delvist” eller ”fuldt” fremleje. Uanset hvilken måde du fremlejer en lejlighed på, kan du aldrig få bedre ret, end din udlejer har. Din udlejer er den person du har indgået aftale med.

Konkret betyder det, at hvis din udlejer ikke betaler husleje eller på en anden måde misligholder kontrakten med sin udlejer, så kan du risikere at blive opsagt/ophævet af dit lejemål.

Det er den kontrakt, du har indgået med din udlejer, som har betydning for lejeforholdet mellem dig og din udlejer. Hvad din udlejer har aftalt med hans udlejer, har ikke betydning for dit lejeforhold.

Delvis fremleje

Når du bor til leje i et delvist fremleje, betyder det, at du bor sammen med din udlejer.

Når du bor sammen med din udlejer, har I begge mulighed for at opsige lejekontrakten med en måneds varsel.

Fuld fremleje

Når du bor til leje i et fremlejemål, hvor udlejer ikke også bor der, er der tale om fuld fremleje. Et fuldt fremlejeforhold kan som hovedregel ikke aftales længere end en periode på 2 år, og skal skyldes, at din “udlejer” er midlertidig fraværende.

Ved fuldt fremleje kan du blive pålagt alle a conto udgifterne til forbruget i lejeperioden.