break

Fraflytning fra lejemål

Når du vil eller bliver nødsaget til at fraflytte dit lejemål, er der en del forhold, som du bør være opmærksom på. Når du flytter fra din bolig, skal den være i samme stand, som da du overtog den. Dog kan du ikke stilles til ansvar for det, der skyldes almindelig slid og ælde i den tid, du har boet der, medmindre du har skrevet under på at lejemålet var nyistandsat ved fraflytningen.

Hvis boligen er forringet på grund af forhold, som du ifølge jeres lejeaftale ikke har haft pligt til at sørge for at udbedre/vedligeholde, kan du heller ikke stilles til økonomisk ansvar for dette.

Generelt gælder det, at du som lejer ikke kan blive bedt om at aflevere din bolig i en bedre stand, end den var i, da du overtog den. Det gælder uanset, hvad din udlejer og dig ellers har aftalt.

Hvis din udlejer ikke er tilfreds med den stand, du har afleveret boligen i, skal udlejeren gøre dig opmærksom på dette senest 2 uger efter, at du er flyttet fra den – medmindre I har aftalt en længere frist i lejekontrakten. Der er dog ingen frist, hvis der er tale om mangler i boligen, som man ikke sådan lige kan opdage, eller hvis du som lejer bevidst har forsøgt at snyde din udlejer, hvad angår boligens stand. Det er en god idé at få en kvittering for, at du har afleveret nøglerne til udlejer, da det er denne dato 2-ugers fristen regnes fra.

Nedenfor kan du læse mere om de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med din fraflytning. Du kan blandt andet finde informationer om, hvad du skal gøre, hvis du har lavet ændringer i din bolig, siden du overtog den, eller hvornår du skal være ude af din bolig.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har lavet ændringer i boligen, siden jeg overtog den?

Hvis du har lavet ændringer i din bolig, kan de kun fjernes igen, hvis det betyder, at din bolig herefter vil være i mindst samme stand, som da du overtog den.

Hvis du som lejer har foretaget ændringer i boligen, som du har fået godkendt af din udlejer, før du lavede dem, kan de kun tilbagereguleres, hvis din udlejer dengang aftalte med dig, at det kunne være en mulighed, når du flyttede.

Hvis du som lejer har påbegyndt et arbejde for at forbedre din bolig, som ikke er afsluttet, når du flytter, men som du skulle have dækket en del af omkostningerne til, når du flytter, har din udlejer ret til at kræve, at du gør arbejdet færdigt eller helt fjerner det, du har påbegyndt.

Min lejekontrakt siger én ting, men loven siger en anden - hvad retter jeg mig efter?

Bor du til leje i en privat udlejningsejendom, er lejemålet som udgangspunkt reguleret af udlejer og lejers lejeaftale. Der er dog særlige regler i lejeloven, som lejeaftalen skal overholde. Det fremgår af den sidste bestemmelse i hvert kapitel i lejeloven, hvilke bestemmelser i det pågældende kapitel, der ikke kan fraviges. Du skal derfor rette dig efter lejekontrakten – medmindre det følger af lejeloven, at reglerne i lejeloven ikke kan fraviges på dette område.

Hvad er et fraflytningssyn?

Når du flytter ud af din lejlighed, vil udlejer ofte gerne afholde et fraflytningssyn. Ved et fraflytningssyn gennemgår du og din udlejer lejligheden sammen. Under fraflytningssynet vil udlejer fortælle dig, hvilke ting han mener, der skal laves for din regning. Altså hvad han mener, du skal betale for at få istandsat ved din fraflytning.

Formålet med at afholde et fraflytningssyn er, at udlejeren kan overholde sin frist til at fortælle dig, hvilke ting der skal laves ved lejemålet. Du har ikke som lejer pligt til at deltage i et fraflytningssyn og kan derfor nægte at komme til et indkaldt syn.

Har jeg ret til at deltage i fraflytningssyn?

Hvis du bor til leje i en privat udlejningsejendom, har din udlejer ikke pligt til at gennemføre et fraflytningssyn. Ønsker/indkalder udlejeren til et fraflytningssyn, er du ikke forpligtiget til at deltage. Ved privat udlejning er en mundtlig reklamation i forhold til, hvilket istandsættelsesarbejde der skal udføres tilstrækkeligt til, at udlejer har opfyldt sin reklamationsforpligtigelse.

Hvad skal jeg gøre, når vi skal besigtige/gennemgå min bolig?

Når du skal flytte fra din bolig, fordi du har opsagt den, er blevet opsagt, eller din udlejer har ophævet jeres lejeaftale, skal du give din udlejer eller en repræsentant for vedkommende adgang til at se din bolig, inden du flytter. Du bestemmer selv hvornår, men du skal kunne være rimelig fleksibel – det vil sige angive flere tidspunkter, hvor det vil kunne lade sig gøre. Men de skal have adgang i 2 timer hver anden hverdag.

Hvis din udlejer foretager en gennemgang af din bolig sammen med dig, inden du flytter, skal han indbyde ejendommens beboerrepræsentanter til at deltage i gennemgangen, hvis du som lejer ønsker det, og hvis der findes sådan nogle i din ejendom. Hvis du som lejer beder om det, skal din udlejer indbyde beboerrepræsentanterne med en rimelig frist.

Hvis der herefter laves en fraflytningsrapport, skal denne også sendes til beboerrepræsentanterne.

Hvilke rettigheder har jeg i forbindelse med mit depositum?

Udlejer kan kræve et depositum svarende til højest 3 måneders leje. Depositummet stilles til sikkerhed for lejers forpligtelser ved fraflytning. Udlejer kan således modregne lejers forpligtelser – eksempelvis udgifter til istandsættelse af lejemålet i depositummet, inden han tilbagebetaler depositummet til lejer.

Udlejer skal tilbagebetale restdepositummet til lejer, når udgifter til istandsættelse og lignende er gjort op. Bor du derfor til leje i en privat udlejningsejendom, skal udlejer senest 2 uger efter fraflytningsdagen gøre krav gældende mod lejer vedrørende istandsættelse af lejemålet, medmindre fristen er udvidet i eksempelvis standardlejekontraktens § 11.

Hvornår skal jeg være ude af lejligheden?

Når du bor til leje i en privat udlejningsejendom, skal du fraflytte lejemålet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen. Fraflytningsdagen er den første hverdag i måneden, der ikke er dagen før en helligdag. Du og udlejer kan aftale, at du skal flytte 14 dage før, således at lejemålet bliver istandsat i denne periode for din regning.

Du skal dog fraflytte lejemålet straks, hvis udlejer ophæver lejemålet.

Hvad skal udlejer gøre for, at jeg slipper for ”dobbelt husleje”/husleje to steder?

Du skal som udgangspunkt betale husleje indtil lejemålets ophør. Hvis du fraflytter lejemålet før opsigelsesperiodens udløb, skal udlejer dog forsøge at genudleje lejemålet så hutigt som muligt. Det beløb, som udlejer får eller burde have fået ved genudlejning, skal fratrækkes udlejers krav mod lejer. Du skal altså ikke betale husleje, hvis en ny flytter ind inden lejemålets ophør.

Hvis udlejer har ophævet lejemålet, og lejer derfor straks har fraflyttet lejemålet, skal du som udgangspunkt betale husleje indtil det tidspunkt, hvor du kunne være flyttet med sædvanligt varsel. Udlejer skal dog også i denne situation forsøge at genudleje lejemålet, og det beløb, som udlejer får eller burde have fået ved genudlejning, skal fratrækkes udlejers krav mod dig.

Udlejer er ikke forpligtiget til at acceptere en ny lejer, som du selv har fundet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er uenig i flytteopgørelsen?

Når du bor til leje hos en privat udlejer og ønsker at klage over flytteopgørelsen, skal klagen sendes til huslejenævnet.

Sagen skal indbringes for nævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger, og det skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. I 2014 koster det 140 kr. at klage til huslejenævnet. Dette beløb reguleres hvert år pr. 1. januar.

Hvilke frister er der, når jeg flytter?

Senest 8 dage inden du flytter, skal du give din udlejer en adresse, hvorpå han kan træffe dig eller sende dig den post, der måtte komme til dig efter, at du er flyttet.

Du skal være flyttet fra din bolig senest klokken 12 den dag, hvor du er sat til at skulle være ude.