break

Faste omkostninger

Når du bor til leje hos en privat udlejer, skal du betale husleje og forbrugsomkostninger. Betaling for vand, varme og el sker under samme betingelser som husleje. I forbindelse hermed er der nogle forhold, som du bør være opmærksom på. Disse gennemgås i boksene længere nede på siden.

I boksen til venstre kan du finde yderligere informationer om lovreglerne på dette område. Dette gælder specielt lov om leje (Lejeloven), se specielt Kapitel 6 i nævnte lov.

Hvornår har jeg betalt til tiden?

Du skal betale din husleje senest den dag som fremgår af din lejekontrakt, dette kaldes også forfaldsdagen. Hvis den dag, hvor du senest skal betale din husleje, er en lørdag eller helligdag, betaler du stadig til tiden, hvis du betaler din husleje den første hverdag herefter.

Hvis min husleje hæves, hvad så med depositum og forudbetalt leje?

Hvis din udlejer lovligt sætter din husleje op, mens du bor i boligen, kan din udlejer også kræve, at du indbetaler ekstra i depositum og forudbetalt husleje. Det samme gælder, hvis du lejer en fremlejet bolig og har stillet bankgaranti eller deponeringskonto til sikkerhed i stedet for et depositum.

Må min udlejer ændre størrelsen på min husleje?

Når din udlejer vil hæve huslejen, er det afgørende hvor lejeboligen er beliggende.

Hvis lejeboligen er beliggende i nedenstående kommuner, reguleres huslejen efter ”det lejedes værdi”

 • Samsø
 • Solrød
 • Struer
 • Thisted
 • Tønder
 • Varde
 • Ærø
 • Varde
 • Vesthimmerland
 • Læsø
 • Mariagerfjord
 • Ikast-Brande
 • Holstebro
 • Herning
 • Greve
 • Fredensborg
 • Fanø
 • Billund
 • Rebild
 • Ringkøbing-Skjern

Hvis lejeboligen er beliggende i en anden kommune end dem som er nævnt ovenfor, reguleres huslejen efter ”omkostningsbestemt leje”.

 

Forhøjelse af husleje efter ”det lejedes værdi”:

Hvis din husleje er meget lavere, end det din bolig burde koste at leje, kan din udlejer forlange, at din husleje forhøjes til et rimeligt beløb. Ved vurderingen skal der foretages en sammenligning med den leje, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for en tilsvarende bolig med hensyn til beliggenhed, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand.

Din husleje kan tidligst forhøjes 2 år efter, at du er flyttet ind i boligen og tidligst 2 år efter, at huslejen for din bolig sidst blev forhøjet, fordi den før havde været for lav i forhold til boligens værdi.

Hvis der er beboerrepræsentanter i din ejendom, kan din udlejer kun meddele dig, at din husleje forhøjes, hvis beboerrepræsentanterne har haft 3 uger til at ytre sig, inden udlejeren meddeler dette. Beboerrepræsentanter taler og handler generelt set på beboernes vegne over for udlejeren og kan f.eks. bistå en ny lejer med at gennemgå boligen for fejl og mangler ved indflytning. Beboerrepræsentationen gennemgår og tjekker også udlejerens regnskaber over vand- og varmeforbrug og ift. forbedrings- og vedligeholdelseskonti.

 

Forhøjelse af husleje efter ”omkostningsbestemt leje”:

Hvis din husleje ikke er tilstrækkelig til at dække udlejers udgifter til boligen, kan udlejer kræve lejeforhøjelse. Ved vurderingen foretages en afvejning mellem udlejers indtægter og udgifter ved boligen.

Dette kan eksempelvis være tilfælde hvor:

 • Din udlejer har forbedret din bolig
 • Ejendomsskatten for din ejendom sættes op
 • Det offentlige har fastsat eller godkendt, at din ejendom pålægges nye eller forhøjede afgifter på el, vand, renovation, skorstensfejning og lignende.
 • Din ejendom pålægges at betale nye vej- eller kloakbidrag til det offentlige, også selv om bidragene er engangsudgifter. Hvis det er engangsbeløb, kan din udlejer fordele denne ekstra udgift så lejernes husleje forhøjes over en 10-årig periode og så udlejerens udgift dækkes fuldt ud, dvs. så hans udgifter til et eventuelt lån for at kunne betale udgiften eksempelvis også dækkes. Lejerne har dog også krav på at betale den samlede udgift kontant.
 • Din udlejer har haft udgifter til projektmateriale udarbejdet af en byggesagsrådgiver i forbindelse med lov om privat byfornyelse, med mindre udlejer herefter indgår aftale om privat fornyelse. Udlejer kan dog kun afkræve lejerne betaling herfor, hvis de har været med til at udpege byggesagsrådgiveren.
 • Din udlejer har haft udgifter til konsulentbistand i forbindelse med lov om privat byfornyelse, med mindre udlejeren herefter indgår aftale om privat fornyelse. Udlejeren kan dog kun afkræve lejerne betaling herfor, hvis de har været med til at udpege konsulenten.

Hvis de udgifter, som ejendommen er blevet pålagt, og som er årsag til huslejeforhøjelsen, nedsættes eller fjernes skal lejernes huslejeforhøjelse selvfølgelig nedsættes i overensstemmelse med dette. Din udlejer skal give dig skriftlig meddelelse om, at din husleje nedsættes senest 6 uger efter, at vedkommende har fået at vide, at udgifterne nedsættes eller fjernes.

Min udlejer har øget min husleje på grund af forbedringer, må min udlejer det?
Hvis din udlejer har forbedret din bolig, kan han kræve, at din husleje forhøjes med et beløb, så den forhøjede husleje svarer til din boligs nye værdi.

Dette kan din udlejer dog kun kræve, hvis vedkommende forinden har givet ejendommens beboerrepræsentanter 3 uger til at ytre sig (hvis der findes beboerrepræsentanter i ejendommen).

Lejeforhøjelsen skal være stor nok til at kunne dække din udlejers udgifter til eventuelle lån, der optages for at kunne afholde udgiften til forbedringerne og til at kunne dække de almindelige udgifter, der er i forbindelse med forbedringerne, fx forsikring, administration og lignende.

Hvis din udlejer har øget kapaciteten af ejendommens forsynings- eller afløbsledninger, og det kommer lejerne til gode, så anses det for at være en forbedring.

Hvis din udlejer har forbedret din bolig efter lov om privat byfornyelse kan lejeforhøjelsen i stedet fastsættes efter de regler, der gælder i denne lov.

Inden forbedringerne påbegyndes, kan din udlejer bede huslejenævnet om at vurdere, hvilken huslejeforhøjelse, der vil være rimeligt begrundet, hvis forbedringerne gennemføres.

Samtidig med, at din udlejer beder huslejenævnet om dette, skal han sende meddelelse til alle berørte lejere om, at vedkommende påtænker at gennemføre disse forbedringer, hvad de cirka vil koste, og hvad det omtrent vil betyde for huslejens størrelse.

Hvis din udlejer får forhåndsgodkendt de påtænkte forbedringer af huslejenævnet, men lejere gør indsigelse mod forbedringsplanen og kravet om huslejeforhøjelse, så skal din udlejer indbringe sagen for huslejenævnet, inden der er gået 6 uger efter lejerens frist for at gøre indsigelse.

Huslejenævnet kan i så fald kun ændre den huslejeforhøjelse, som de allerede har forhåndsgodkendt, hvis der er sket ændringer i nogle af forholdene, og der således er ”nyt” at tage stilling til.

Meddelelse om huslejeforhøjelse

Din udlejer skal meddele dig sit krav om huslejeforhøjelse på skrift. Det skal fremgå af meddelelsen, hvorfor huslejen skal forhøjes, hvad den fremtidige husleje bliver, og hvad udgifterne til forbedringerne har været, og hvilke muligheder du som lejer, har for at gøre indsigelser mod udlejerens krav om huslejeforhøjelse. Hvis der ikke står disse oplysninger, er din udlejers krav om huslejeforhøjelse uden virkning.

Lejeforhøjelsen kan træde i kraft tidligst 3 måneder efter, at den er blevet varslet af din udlejer, og den kan ikke træde i kraft før forbedringen er gennemført.

Foreløbig huslejeforhøjelse

Indtil det endelige byggeregnskab er udarbejdet, kan din udlejer kræve en foreløbig huslejeforhøjelse på baggrund af et overslag over de samlede udgifter til forbedringer. Din udlejer har dog stadig ret til at regulere huslejeforhøjelsen, når byggeregnskabet foreligger, så huslejeforhøjelsen passer med de udgifter, der nøjagtigt har været til forbedringen.

Hvis du som lejer beder om det, kan huslejenævnet fastsætte en frist for, hvornår byggeregnskabet skal være afsluttet og modtaget. Hvis byggeregnskabet fortsat ikke er færdigt, når denne frist udløber, skal du ikke længere betale den foreløbige huslejeforhøjelse – med mindre udlejeren ikke selv er skyld i, at fristen overskrides.

Hvis du har indsigelser eller indvendinger imod huslejeforhøjelsen

Som lejer kan du gøre skriftlig indsigelse til din udlejer mod huslejeforhøjelsen. Dette skal du gøre senest 6 uger efter, at du har modtaget kravet om lejeforhøjelse fra din udlejer.

Hvis der er beboerrepræsentation i din ejendom, kan beboerrepræsentanterne gøre indsigelse mod det på lejernes vegne.

I indsigelsen skal du forklare, hvilke af kravets forhold, du ikke vil godkende. Hvis din udlejer ikke er enig i dine indsigelser, skal udlejer indbringe sagen for Huslejenævnet senest 6 uger efter, at du som lejer senest skulle have afleveret indsigelsen.

Jeg er lejer, må jeg selv lave forbedringer i mit lejemål?

Hvis du lejer en beboelseslejlighed, har du mulighed for at lave visse forbedringer i din bolig og at få nogle af dine udgifter dækket, når du fraflytter boligen. Forbedringerne du må lave er:

 • Energibesparende forbedringer
 • Ressourcebesparende forbedringer
 • Forbedringer eller renoveringer af toilet, bad og køkken, og
 • Forbedringer af boligens tekniske installationer

Du skal gøre din udlejer skriftligt opmærksom på, at du planlægger at lave disse forbedringer, inden du går i gang med dem.

Du skal kunne dokumentere de udgifter, du har haft til at lave forbedringerne, fordi dette regnskab skal indgå i lejekontrakten. Forbedringerne må kun være udført af registrerede bygge- og anlægsvirksomheder.

Du kan kun få dækket den del af udgifterne, der overstiger 14.924 kroner (2014). Det vil sige, at du skal regne med selv at skulle betale de første 14.924 kroner (2014). Du kan ikke regne med at få dækket udgifter, der har været usandsynligt høje.

Du kan højst få 44.771 kroner (2014) tilbage, når du flytter ud. Hertil nedskrives det beløb, du kan få udbetalt løbende – med mindre du og din udlejer aftaler noget andet.  Efter de første to år efter forbedringerne er lavet, nedskrives beløbet med 10 %. Det skal påføres lejekontrakten fra hvilken dato, du har kunnet tage forbedringerne i brug.

Hvis du selv ifølge lejeaftalen har pligt til at forbedre bestemte ting i din bolig, kan du ikke få dækket dine udgifter til forbedringer af disse ting, når du flytter.

Hvis du ønsker at lave nogle andre forbedringer end dem, der er nævnt her, kan du lave en aftale med din udlejer om, at du får dækket nogle af udgifterne til forbedringerne, når du flytter, hvis din udlejer vil godkende det.