.

Under lejemålet

Du finde yderligere informationer om lovreglerne på området ved at følge dette link (Almenlejeloven) .

Nedenfor kan du læse mere om de problemstillinger, der relaterer sig til dine forpligtelser og rettigheder under dit lejemål. Du kan blandt andet finde informationer om, hvorvidt din udlejer har adgang til din bolig, eller hvad din udlejers pligter er i forbindelse med vedligeholdelsen af din bolig.

Hvad er mine pligter, og hvordan må jeg bruge den lejede bolig?
Du skal som lejer behandle din lejede bolig på forsvarlig vis. Hvis ikke du gør det, er du erstatningsansvarlig for de skader, der måtte følge af en uforsvarlig adfærd, som du eller andre, som du har givet adgang til lejligheden, er skyld i.

Hvis der er skader i din bolig, som det er nødvendigt at udbedre med det samme, skal du omgående anmelde det til din udlejer. Husk at gøre dette skriftligt, eventuelt via mail, så du kan bevise det efterfølgende.

Du må ikke bruge din lejede bolig til et andet formål end det, du har aftalt med din udlejer. Du må heller ikke overlade boligen til andre end medlemmerne af din husstand, med mindre du aftaler det med din udlejer, eller hvis du ønsker at fremleje din bolig. Det betyder, at der ikke bare må flytte folk ind i din lejede bolig, uden at din udlejer ved det.

Du skal som lejer overholde de regler, der gælder for god ro og orden i ejendommen.

Det er dit ansvar, at dine gæster overholder de regler, der gælder for god ro og orden i ejendommen. I tilfælde af, at du ikke overholder disse regler, kan udlejer, efter omstændighederne, blive nødsaget til at opsige/ophæve din lejekontrakt.

Har udlejer adgang til min bolig?
Udlejer har ret til at få eller skaffe sig adgang til din bolig, når forholdene kræver det. Eksempler på situationer, hvor udlejer må skaffe sig adgang er:

 • Udlejer kan med 6 ugers varsel iværksætte arbejde i lejers bolig, når udførelsen ikke er til væsentlig ulempe for lejer.
 • Udlejer kan med 3 måneders varsel iværksætte arbejde i lejers bolig, når udførelsen er til væsentlig ulempe for lejeren.
 • Udlejer kan altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer (sprungne vandrør, stoppede faldstammer o. lign)
 • Udlejer kan med passende varsel kræve, at nye lejere kan komme ind og se boligen med henblik på genudlejning. Dette er kun relevant, hvis du snart skal fraflytte.

Arbejdet skal udføres uden afbrydelse og med størst mulig hensyntagen til lejer.
Beboerklagenævnet kan fastsætte en tidsfrist for det enkelte arbejdes færdiggørelse.

Hvad er hhv. udlejers og lejers pligter i forbindelse med vedligeholdelse?
Som udgangspunkt har udlejer ansvaret for vedligeholdelsen af lejemålet. Det kan dog godt aftales, at lejer skal overtage vedligeholdelsen af lejemålet. I så fald skal det fremgå af lejekontrakten, hvad det er, lejer skal vedligeholde. Alt andet har udlejer vedligeholdelsespligten for. Der sondres mellem udvendig og indvendig vedligeholdelse:

Indvendig vedligeholdelse af boligen omfatter:

 • hvidtning
 • maling
 • tapetsering
 • gulvbehandling

Alle andre vedligeholdelsesopgaver defineres som udvendig vedligeholdelse. VVS-installationer betragtes således som en udvendig vedligeholdelsesopgave.

Udlejer skal udarbejde et såkaldt vedligeholdelsesreglement, hvoraf det fremgår, hvilken vedligeholdelsesordning der er gældende for boligerne. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset, om der står noget modstridende i lejekontrakten. Der er to forskellige indvendige vedligeholdelsesordninger samt en variant:

A-ordningen

Her påhviler vedligeholdelse under beboelsen, lejeren. Lejeren sørger for hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling og afholder selv udgifterne hertil. Dette vedligeholdelsesarbejde indbefatter også træværk ved døre og vinduer.

B-ordningen

Ved denne ordning indbetaler lejeren i stedet til en vedligeholdelseskonto, og vedligeholdelsen påhviler i boperioden i stedet udlejer.

Installationer

Det påhviler udlejer at foretage vedligeholdelse og fornyelse af låse, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende installationer samt afholde udgiften hertil, med mindre forringelsen skyldes lejerens forsømmelse.

Misligholdelse i almene boliger

Uanset hvilken ordning, der er valgt i vedligeholdelsesreglementet, skal lejer selv afholde samtlige udgifter til udbedring af forringelse eller skade på det lejede, når dette er resultatet af lejers misligholdelse. Ifølge Almenboligloven foreligger der misligholdelse fra lejers side, når det lejede er forringet eller skadet på grund af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd. I den sammenhæng er lejer både ansvarlig for sine egne, sin hustands og sine gæsters handlinger og undladelser.

Kilde:http://mbbl.dk/bolig/almene-boliger/regler-om-almene-boliger/vedligeholdelse-og-forbedringer/vedligeholdelse

Hvad sker der, hvis jeg som lejer ikke overholder reglerne for god skik og orden?
Hvis du har en adfærd, der generer dine naboer, udlejer eller andre, der færdes i din ejendom eller som skader den ejendom, du bor i, kan din udlejer indbringe sagen for Beboerklagenævnet, som så kan tage stilling til, hvilke konsekvenser din opførsel skal have for dig. Beboerklagenævnet kan ikke pålægge dig en strengere ”straf” end den, din udlejer har foreslået, da han indbragte sagen for nævnet.
Hvilken adfærd kan danne grundlag for, at min udlejer indbringer en sag for Beboerklagenævnet?
Der er flere ting, som kan medføre, at en udlejer indbringer dig for Beboerklagenævnet som følge af din opførsel. Det kan for eksempel være:

 

 • Hvis du er voldelig eller truer med vold overfor dine naboer, udlejer eller andre, der færdes i din ejendom.
 • Hvis du er til fare for naboer, udlejer eller andre der færdes i din ejendom, eller hvis du er til fare for selve ejendommen (ved for eksempel at anvende våben eller opbevare farlige materialer i din bolig).
 • Hvis du gør dine naboer, udlejer eller andre, der færdes i din ejendom utrygge.
 • Hvis du udsætter dine naboer, udlejer eller andre, der færdes i din ejendom for sundhedsmæssige risici.
 • Hvis du chikanerer disse personer.
 • Hvis du larmer på et uacceptabelt højt niveau, hvad enten det er dig selv, larmen stammer fra, eller musik, maskiner eller andet, som din adfærd fremkalder.
 • Hvis du ødelægger noget på ejendommen.
 • Hvis du misligholder din bolig, så den ødelægges eller skades.
 • Hvis du har husdyr i din bolig, selv om der står i reglementet, at man ikke må.
 • Hvis du har dyr, der generer dine naboer, udlejer eller andre personer, der færdes i ejendommen pga. larm, lugt, skidt, eller fordi dyrene er farlige, eller gør disse personer bange og utrygge.
 • Hvis du i øvrigt opfører dig på en måde, der generer dine naboer, udlejer eller andre personer, der færdes på ejendommen.

 

Det behøver ikke at være din egen adfærd, der gør, at din udlejer melder dig til Beboerklagenævnet. Det kan også være folk, som du har ansvaret for, der overtræder reglerne, for eksempel folk der kommer i din bolig, eller som du har givet adgang til ejendommen.

Hvilke konsekvenser kan min adfærd have?
Hvis du har opført dig på en måde som kan medføre, at din udlejer indbringer dig for Beboerklagenævnet, kan der ske én af flere ting:

Advarsel om betinget lejeaftale

Beboerklagenævnet kan vælge at give dig en advarsel om, at hvis du overtræder reglerne én gang til, vil din lejeaftale blive gjort betinget, så din udlejer får ret til at opsige dig eller ophæve jeres lejeaftale, hvis du igen overtræder reglerne.

Betinget lejeaftale

Beboerklagenævnet kan også gøre din lejeaftale betinget, så din udlejer har ret til at opsige dig eller ophæve jeres lejeaftale, hvis du indenfor et år efter sagen igen overtræder de regler, der er for god skik og orden i ejendommen. Det kan din udlejer dog først gøre, hvis han én gang har mindet dig om, hvilke regler du overtræder, og du så herefter stadig gør det.

Disse sanktioner kan dog kun pålægges lejer, hvis denne har tilsidesat reglerne for god skik og orden på trods af udlejers påmindelse om disse regler.