break

Fremleje af din bolig

Som udgangspunkt kan man altid fremleje sin lejebolig. Der er dog nogle væsentlige regler for fremlejen, som du skal være opmærksom på, når du bor til leje i en almen bolig.

Fremlejeforholdet (forholdet mellem dig som oprindelige lejer og den person som du fremlejer boligen til) er reguleret af den almindelige Lejelov, mens forholdet mellem dig (som lejer) og boligforeningen, stadig er reguleret af Almenlejeloven.

Nedenfor kan du læse mere om de problemstillinger, der relaterer sig til emnet om fremleje af din bolig. Du kan blandt andet finde informationer om, hvorvidt du må fremleje din lejlighed, hvad dit ansvar er over for din fremlejer, eller hvad dine forpligtelser er over for din udlejer i forbindelse med fremlejningen af din lejlighed.

Må jeg fremleje min lejlighed?

Hvis du bor til leje i en almen bolig, har du mulighed for at foretage enten en delvis fremleje eller en fuldstændig fremleje af din bolig alt afhængig af, hvad der står i din lejekontakt, samt hvor lang tid du har boet i dit lejemål. Ved delvis fremleje har du ret til at fremleje højst halvdelen af boligens beboelsesrum til beboelse, så længe det samlede antal personer, der bor i boligen, ikke overstiger antallet af beboelsesrum.

Udlejer har dog mulighed for at modsætte sig den delvise fremleje, hvis du kræver en højere leje i fremlejeaftalen, end du selv betaler.

Ved fuldstændig fremleje har du ret til at fremleje boligen i indtil 2 år, når dit fravær er midlertidigt. Det kan eksempelvis være pga. sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller lignende. Udlejer kan modsætte sig den fuldstændige fremleje, hvis det samlede antal personer i boligen vil overstige antallet af beboelsesrum, hvis du kræver en højere leje i fremlejeaftalen, end du selv betaler for boligen, eller hvis udlejer i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig, at du fremlejer boligen. Udlejer skal dog modsætte sig den fuldstændige fremleje senest 2 uger efter, at du har underrettet udlejer om, at du ønsker at fremleje din bolig.

Fremlejeaftalen skal indgås skriftligt, og du skal sende en kopi af denne til din lejer og din udlejer, inden den nye lejer flytter ind eller overtager din bolig.

Jeg har fremlejet min lejlighed delvist, hvad er mine pligter over for fremlejer?

Hvis du som lejer ønsker at udleje en almen bolig delvist, skal du udarbejde en skriftlig fremlejeaftale til fremlejer. Du må ikke kræve en leje, der er højere end den leje, som du selv betaler for boligen.

Hvad er mit ansvar over for fremlejer?

Du har ansvaret for at erstatte det, din lejer igennem uforsvarlig adfærd kommer til at skade i din bolig. Det er også dit ansvar, at din lejer opfører sig ordentligt både overfor bolig og naboer, og at vedkommende overholder ejendommens husorden. Vær opmærksom på, at dit lejemål kan blive opsagt/ophævet, som følge af din lejers adfærd.

Hvis din lejer installerer ting i din bolig, som skader boligen på en eller anden vis, er det dig, der er erstatningsansvarlig for disse skader.

Kan min udlejer forbyde mig at fremleje min bolig?

I en række tilfælde vil din udlejer kunne forbyde dig at fremleje hele eller dele af din lejlighed. Det vil han for eksempel kunne hvis:

  • Fremlejningen ville resultere i, at lejligheden skulle bebos af flere personer, end der er beboelsesrum i den.
  • Hvis du kræver en højere leje i fremlejeaftalen, end du selv betaler for boligen.
  • Hvis det må anses rimeligt af hensyn til efterspørgslen, kan udlejer ved fremleje af almene ungdomsboliger, almene ældreboliger og ustøttede almene plejeboliger stille krav om, at den pågældende bolig skal bebos af personer, som opfylder betingelserne for at komme i betragtning til en bolig af den pågældende karakter.
  • Udlejeren i øvrigt har en god grund til at gøre det.

Din udlejer skal forbyde din fremleje, hvis fremlejningen betyder, at der kommer til at bo flere end 2 personer pr. beboelsesrum i lejligheden. Ellers kan din udlejer få en bøde.

Jeg har fremlejet min lejlighed, hvad er mine forpligtelser over for udlejer?

Hvis du som lejer ønsker at foretage en fuldstændig fremleje af en almen bolig, skal du – senest 2 uger før du indgår fremlejeaftalen med fremlejer – underrette din udlejer om årsagen til dit midlertidige fravær, hvem fremlejer er, antallet af personer i boligen og størrelsen af den krævede leje. Du skal også både ved en delvis og en fuldstændig fremleje af en almen bolig give udlejeren en kopi af den skriftlige fremlejeaftale, inden fremlejen af boligen begynder.

Endvidere er du erstatningsansvarlig for den skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af personer, som har fremlejet boligen enten delvist eller fuldstændigt, samt for den skade som er forårsaget af installationer, som de personer, der har fremlejet boligen enten delvist eller fuldstændigt, har foretaget. Endelig er du over for din udlejer ansvarlig for, at de personer, som har fremlejet boligen, overholder reglerne om god husorden og forsvarlig brug af det lejede.

Du kan altså ende med at blive smidt ud af boligen, fordi den person du udlejer til, ikke overholder reglerne.

Kan jeg som lejer bytte min bolig væk?

Du har som almindelig lejer af en beboelseslejlighed ret til at bytte din bolig med en andens lejebolig. Når man bytter sig til en lejlighed, betragtes det som genudlejning. Derfor skal der foretages et fraflytningsopgør imellem den hidtidige lejer og udlejeren som om, der var tale om en ganske almindelig flytning.

Som udgangspunkt har en lejer af en almen bolig en ubetinget bytteret. Din udlejer kan dog forbyde byttet, hvis:

  • Du ikke har boet i boligen i mere end 3 år.
  • Der efter bytning vil bo flere end 1 person pr. beboelsesrum i boligen.
  • Din udlejer i øvrigt har en god grund til at forbyde byttet.
  • Din udlejer skal forbyde byttet, hvis boligen efter byttet bebos af mere end 2 personer pr. beboelsesrum.

Hvis din udlejer planlægger at forbedre din bolig, inden den, du har byttet med, overtager den, og hvis dette medfører en højere husleje, skal din udlejer så hurtigt som muligt meddele dig dette. Din udlejer skal senest 1 måned efter, at du har bedt om at bytte bolig, bede Beboerklagenævnet om at forhåndsgodkende forbedringen og huslejestigningen, så den, du bytter med, kan få oplyst den nye husleje.

Hvis du vil bytte dig til en bolig i en ejendom, hvor der gælder særlige betingelser for, at man kan blive lejer, er udgangspunktet, at man skal opfylde disse betingelser, for at der kan skem et bytte.

Er der tale om almene ungdomsboliger eller almene ældre- og handicapboliger, kan lejeren kun bytte med personer, som ikke opfylder betingelserne for at komme i betragtning til sådanne boliger, hvis kommunalbestyrelsens samtykker hertil.

Din ægtefælle har ret til at blive boende i din lejebolig, hvis du skal på plejehjem, hvis du flytter i beskyttet bolig, eller hvis du dør. Hvis du ikke er gift, har en anden person, du har boet sammen med i mindst 2 år ret til at blive boende i din lejlighed.

Jeg lejer et fremlejemål, hvad skal jeg være opmærksom på?

Når du bor til leje i et fremlejemål, er der to forskellige måder, du kan bo til leje; ”delvist” eller ”fuldt” fremleje. Uanset hvilken måde du fremlejer en lejlighed på, kan du aldrig få bedre ret, end din udlejer har.

Konkret betyder det, at hvis din udlejer ikke betaler husleje eller på en anden måde misligholder kontrakten med sin udlejer, så kan du risikere at blive opsagt/ophævet af dit lejemål.
Det er den kontrakt, du har indgået med din udlejer, som har betydning for lejeforholdet mellem dig og din udlejer. Hvad din udlejer har aftalt med hans udlejer har ikke betydning for dit lejeforhold.
Lov om leje af almene boliger gælder ikke ved et fremlejeforhold. Fremlejeforholdet (forholdet mellem fremlejetager og fremlejegiver) er reguleret af lejelovens regler. Forholdet mellem udlejer og lejer (fremlejegiver) er reguleret af almenlejeloven.

Delvis fremleje:

Når du bor til leje i et delvist fremleje, betyder det, at du bor sammen med din udlejer. Når du bor sammen med din udlejer, har I begge mulighed for at opsige lejekontrakten med en måneds varsel.

Fuld fremleje:

Når du bor til leje i et fremlejemål, hvor udlejer ikke også bor der, er der tale om fuld fremleje. Et fuldt fremlejeforhold kan som hovedregel ikke aftales længere end en periode på 2 år, og skal skyldes, at din “udlejer” er midlertidig fraværende. Ved fuldt fremleje kan du blive pålagt alle a conto udgifterne til forbruget i lejeperioden.