Break

Fraflytning fra lejemål

Når du vil eller bliver nødsaget til at fraflytte dit lejemål, er der en del forhold, som du bør være opmærksom på.

Nedenfor kan du læse mere om de problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med din fraflytning. Du kan blandt andet finde informationer om, hvad du skal gøre, hvis du har lavet ændringer i din bolig, siden du overtog den, eller hvornår du skal være ude af din bolig.

Hvilken stand skal boligen være i, når jeg flytter fra den?

Altid i lejeforhold; Boligen skal ikke afleveres i bedre stand, end den var i ved overtagelsen.

Udlejer bestemmer, om det er udlejer selv eller lejeren, der har vedligeholdelsespligten i bo-perioden og istandsættelse ved fraflytning.

Hvem, der skal betale og istandsætte boligen ved fraflytning, kan afhænge af, om man har en A-ordning eller en B-ordning.

A-ordning:
Istandsættelse ved fraflytning betales af lejeren. Der skal sædvanligvis udføres en normalistandsættelse. Normalistandsættelsen omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring. Gulve og træværk skal ikke istandsættes ved fraflytning.

B-ordning:
Lejeren indbetaler til en vedligeholdelseskonto, hvorefter vedligeholdelse i bo-perioden påhviler udlejer. Vedligeholdelsen omfatter hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling i boperioden. Træværk ved døre og vinduer er blandt andet omfattet her. Eventuel istandsættelse ved fraflytning påhviler udlejer.

Misligholdelse
Hvis du har misligholdt/skadet lejemålet, skal du selv betale udgifterne til udbedringen. Dette gælder uanset, om der er aftale A- eller B- ordning. Misligholdelse kan være, at det lejede er blevet forringet eller ødelagt på grund af fejlagtig brug eller uforsvarlig adfærd.

 

Syn ved fraflytning

I forbindelse med flytning syner udlejeren lejemålet for at finde ud af, om der skal udbedres skader på grund af misligholdelse. Fraflytningssynet er altså en gennemgang af boligen, som du og din udlejer foretager sammen.

Formålet med at afholde fraflytningssyn er, at udlejeren kan overholde sin frist til at fortælle dig, hvilke ting der skal laves ved lejemålet.

Har du en A-ordning, skal det konstateres, hvilke normalistandsættelsesarbejder, der skal udføres samt prisen herpå. Du skal som lejer indkaldes til synet og have en kopi af syns¬rapporten samt et overslag over udgifterne, som du skal betale.

Synet foretages senest 2 uger efter udlejer er blevet bekendt med, at lejer er fraflyttet boligen. Såfremt udlejer vil gøre et krav gældende mod lejer, skal udlejer meddele dette skriftligt til lejer senest 2 uger efter synet med lejer. Såfremt fristen ikke overholdes, mister udlejer sin ret til at gøre et krav gældende.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har lavet ændringer i boligen, siden jeg overtog den?

Du har som lejer mulighed for at lave ændringer og forbedringer i lejemålet.

Installationer
Du har som udgangspunkt lov til at foretage ”sædvanlige installationer”, for eksempel installeringen af et nyt køleskab, komfur, emhætte eller lignende. Du skal selv betale for installationen og kan tage genstanden med dig, når du flytter. Det er derudover et krav, at du giver besked til udlejeren om installationen, inden den foretages.

Forbedringer

Ifølge Almenlejeloven har du som lejer ret til at udføre forbedringer af lejemålet og få en godtgørelse for de afholdte udgifter, når du flytter. Retten omfatter ikke hårde hvidevarer. Forbedringerne skal være rimelige og hensigtsmæssige. Foretager du forbedringer, kan du derimod ikke tage det med dig, når du flytter.

Hvad skal jeg gøre, når vi skal besigtige/gennemgå min bolig?

Hvis du har opsagt dit lejemål, er blevet opsagt eller af anden grund skal flytte, skal du give din udlejer eller dennes repræsentant adgang til at bese lejligheden. Du bestemmer hvornår, men du skal være rimelig fleksibel.

Min lejekontrakt siger én ting, men loven siger en anden - hvad retter jeg mig efter?:

Bor du til leje i en almen bolig er lejemålet omfattet af lov om leje af almene boliger. Bestemmelserne i lov om leje af almene boliger kan kun fraviges, hvis det fremgår af loven.

Hvis bestemmelsen i loven er ufravigelig, er det denne bestemmelse som gælder og du kan se bort fra vilkåret i lejekontrakten.

Det anbefales at du kontakter en retshjælpsorganisation og får sagen vurderet af en sagsbehandler, inden du gør lovbestemmelsen gældende overfor udlejer.

Du kan finde lov om leje af almene boliger her:

Har jeg ret til at deltage i fraflytningssyn?

Hvis du bor til leje i en almen bolig, skal der gennemføres et fraflytningssyn senest 2 uger efter, at udlejer er blevet bekendt med, at du har fraflyttet lejemålet.

Lejer er ikke forpligtiget til at deltage i et fraflytningssyn, da fraflytningssyn afholdes i udlejers interesse. Udlejer skal dog indkalde lejer til fraflytningssynet med mindst 1 uges varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig.

Hvis udlejer ikke vil gøre krav gældende mod lejer for betaling af istandsættelsesudgifter, kan fraflytningssyn helt undlades.

Hvilke rettigheder har jeg i forbindelse med mit depositum?

Udlejer kan kræve et depositum svarende til højest 3 måneders leje. Depositummet stilles til sikkerhed for dine forpligtelser ved fraflytning. Udlejer kan derfor modregne dine forpligtelser – eksempelvis udgifter til istandsættelse af lejemålet – i depositummet, inden man tilbagebetaler depositummet. Udlejer skal tilbagebetale restdepositummet, når udgifter til istandsættelse og lignende er gjort op.

Bor du til leje i en almen bolig, skal udlejer senest 2 uger efter fraflytningssynet skriftligt oplyse dig om istandsættelsesarbejdets omfang, den anslåede udgift og din andel heraf. Den samlede udgift til istandsættelsesarbejdet kan ikke overstige 10 procent af den først anslåede pris.

Hvornår skal jeg være ude af lejligheden?

Opsigelse:
Hvis du eller din udlejer opsiger lejemålet, har du typisk 3 måneder til at flytte. Der kan gyldigt aftales kortere eller længere frister. For mere information om opsigelse, se under I bolig /Lejere i almen bolig/Opsigelse

Ophævelse:
Hvis din udlejer ophæver dit lejemål, skal du flytte straks. For yderligere information om ophævelse, se under I bolig /Lejere i almen bolig/Ophævelse

Særligt om situationer, hvor du bliver bedt om at flytte 14 dage før lejeforholdet ophører:
Bemærk, dette gælder kun, hvis du som lejer har pligt til helt eller delvist at istandsætte lejemålet ved fraflytning. Du kan altså blive bedt om at fraflytte før lejeforholdet ophør, hvis:

1: I har aftalt, at du skal fraflytte boligen i op til 14 dage før lejeforholdets ophør, eller

2: I har aftalt, at du betaler leje for den periode det tager at istandsætte lejemålet, ud fra hvad i har aftalt i kontrakten. Dog maksimalt 14 dage.

Hvad skal udlejer gøre for, at jeg slipper for ”dobbelt husleje”/husleje to steder?

Uanset om du bor til leje i en almen bolig eller i en privat udlejningsejendom, skal du som udgangspunkt betale husleje indtil lejemålets ophør. Hvis man fraflytter lejemålet før opsigelsesperiodens udløb, skal udlejer dog forsøge at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt. Det beløb, som udlejer får eller burde have fået ved genudlejning, skal fratrækkes udlejers krav mod lejer.

Hvis udlejer har ophævet lejemålet, og lejer derfor straks har fraflyttet lejemålet, skal du som udgangspunkt betale husleje indtil det tidspunkt, hvor du kunne være flyttet med sædvanligt varsel. Udlejer skal dog også i denne situation forsøge at genudleje lejemålet, og det beløb, som udlejer får eller burde have fået ved genudlejning, skal fratrækkes udlejers krav mod dig. Udlejer er ikke forpligtiget til at acceptere en ny lejer, som du selv har fundet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er uenig i flytteopgørelsen?

Bor du til leje i en almen bolig, og ønsker du at klage over flytteopgørelsen, skal klagen sendes til beboerklagenævnet. Sagen skal indbringes for nævnet i den kommune, hvor ejendommen ligger, og det skal ske skriftligt med en præcisering af, hvad nævnet skal tage stilling til. I 2014 koster det 140 kr. at klage til både Beboerklagenævnet og Huslejenævnet. Dette beløb reguleres hvert år pr. 1. januar.

Det anbefales, at du først tager en snak med din udlejer og prøver at nå til enighed.