break

Faste omkostninger

Når du bor til leje i en almen bolig, skal du betale husleje og visse andre faste omkostninger, og i den forbindelse er der nogle forhold, du bør være opmærksom på. Udgangspunktet er, at husleje betales forud for hver måned. Din udlejer kan dog kræve, at du betaler husleje for en periode på op til 3 måneder ad gangen, når du ikke har indbetalt et beboerindskud.

Hvis du opsiger lejeaftalen, eller hvis en tidsbestemt lejeaftale udløber, er du kun forpligtet til at betale husleje for perioden op til lejeforholdets afslutning.

Du kan finde yderligere information om lovreglerne på området ved at følge dette link Almenlejeloven.

Nedenfor kan du læse mere om problemstillinger i forhold til din husleje og dine faste omkostninger, når du bor til leje i en almen bolig. Du kan eksempelvis finde informationer om, hvornår din udlejer må ændre størrelsen på din husleje, om du selv må lave forbedringer i dit lejemål, eller hvad du gør med betalingen af varme, vand eller tv og internet.

Hvornår har jeg betalt leje til tiden?
Lejen anses for betalt rettidigt, når din betaling senest sker på den sidste betalingsdato. Betalingsdatoen fremgår af din lejekontrakten.

Hvis du betaler husleje ved kontant betaling, skal pengene være kommet frem til udlejer på sidste betalingsdato.

Hvis du betaler husleje ved indbetaling til bankkonto, skal pengene være trukket fra din konto på sidste betalingsdato.

Hvis betalingsdatoen falder på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes denne dag til den efterfølgende hverdag. Det betyder, at hvis betalingsdagen er en lørdag, så rykkes sidste betalingsdag i stedet til mandag.

Hvornår må min udlejer ændre størrelsen på min husleje?
Hvert år fastsætter almene boligforeninger et driftsbudget for afdelingens lejeboliger. Foreningen har ret til at få dækket sine udgifter igennem huslejen. Ændringer i boligforeningens driftsomkostninger vil således kunne medføre en ændring af huslejen, og din udlejer kan derfor ændre huslejen, når afdelingens budget kræver det. En lejeforhøjelse kan gennemføres med 3 måneders varsel.
Min udlejer har øget min husleje pga. forbedringer; må han/hun det?
Ja, det må udlejer gerne. Lejeforhøjelse pga. forbedringsarbejde skal, inden arbejdet går i gang, godkendes af kommunalbestyrelsen. Det kræver dog ikke godkendelse, hvis lejeforhøjelsen ikke overstiger 5 % af lejen. Påvirker forbedringerne flere lejligheder, skal huslejeforhøjelsen være procentvist ens for de forskellige lejligheder, men skal fordeles efter lejlighedernes størrelse i m2.

En lejeforhøjelse på baggrund af forbedringer kan gennemføres med 3 måneders varsel.

Hvordan skal min udlejer kræve huslejen forhøjet?
Hvis din udlejer kræver, at din husleje skal forhøjes, så skal kravet varsles skriftligt. Du skal oplyses om, hvordan lejens forhøjelse er blevet udregnet, hvad grunden til lejeforhøjelsen er, og hvad den nye husleje bliver, angivet i kr. pr. måned. Indeholder den skriftlige varsel ikke disse oplysninger, er du ikke forpligtet til at betale den forhøjede leje.
Kan jeg få min udlejer til at nedsætte min husleje?
Din husleje fastsættes årligt på grundlag af et driftsbudget for det kommende år, og ændringer i boligforeningens driftsomkostninger vil derfor kunne nødvendiggøre en ændring af huslejen. Mens en lejeforhøjelse skal varsles med 3 måneder, kræver en lejenedsættelse ikke noget varsel. Du kan som lejer derfor få nedsat din husleje med en dags varsel.

Reglerne om fastsættelse af husleje i almene boliger findes i lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger samt den tilhørende bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Da huslejen fastsættes som en balance mellem afdelingens indtægter og udgifter, vil det normalt være svært at få sat huslejen ned, men en evt. klage over huslejen kan sendes til beboerklagenævnet.

Jeg er lejer, må jeg selv lave installationer og forbedringer i mit lejemål?
Installationer:

Du har som lejer en installationsret. Det betyder, at du har ret til at foretage sædvanlige installationer som fx:

  • komfur
  • køleskab
  • vaskemaskine
  • emhætte

Det er dog vigtigt at bemærke, at din installationsret er undergivet visse betingelser:

  • Du har ikke ret til at foretage installationer, hvis din udlejer godtgør, at ejendommens el- og afløbskapacitet ikke kan bære det
  • Du skal altid give din udlejer besked om installationen, inden den foretages
  • Du skal selv betale for installationen

Forbedringer:

Du har som lejer ret til at udføre forbedringer i dit lejemål og modtage betaling for dette, når du fraflytter lejemålet. For at du kan modtage betaling ved fraflytning, skal du kunne dokumentere, hvilke udgifter der har været i forbindelse med forbedringsarbejdet. Forbedringer kan fx være:

  • energi- og ressourcebesparende foranstaltninger
  • etablering og renovering af bad og køkken
  • udskiftning af hårde hvidevarer

Forbedringerne skal altid være rimelige og hensigtsmæssige. Der ydes derfor ikke godtgørelse for luksuspræget arbejde og energiforbrugende installationer.

Den nye lejer, der flytter ind efter, du er fraflyttet lejemålet, skal betale den udgift, som udlejer har haft ved betaling af godtgørelsen. Den nye lejer kan vælge at betale godtgørelsen kontant eller via en lejeforhøjelse.

Hvad gør jeg med betaling af varme?
Din udlejer har ret til at afkræve dig betaling for dit varmeforbrug. Dine udgifter til varme skal ikke bare dække dit eget varmeforbrug, men også din andel af udgifterne til varmetekniske anlæg såsom brændselsforbrug, energimærkning, kontrol, eftersyn og vedligeholdelse.

Hvis din udlejer får rabat på disse ydelser eller har fået tilbagebetalt penge fra varmeselskabet, skal det dog omvendt også komme dig til gode som lejer. Udgifterne skal opgøres i et forbrugsregnskab.

Hvordan skal lejernes udgifter til varme fordeles?
Fordelingen af udgifterne til varme sker efter udlejers bestemmelser, men dog på baggrund af beregningsmodeller. Det kan enten ske efter varmefordelingsmålere eller ud fra bruttoetageareal eller rumfang. Udlejer kan godt bestemme, at den hidtil beregningsmodel skal ændres, så fordelingen af udgifterne går fra at være baseret på fx varmefordelingsmålere til at være baseret på bruttoetageareal eller rumfang. Kravet er, at der gives 6 ugers varsel.

 

A conto-varmebetaling

Din udlejer kan beslutte, at du som lejer skal dække din andel af ejendommens udgifter til opvarmning og varmtvandsforsyning ved a conto-bidrag. Du skal have 6 ugers varsel, hvis dette besluttes. A conto betyder, at du igennem et varmeregnskabsår betaler et fast beløb pr. måned, som sammenlagt svarer til, hvad man forventer, at du bruger i din bolig.

Dette forventede beløb kan fx baseres på sidste års varmeforbrug i din bolig. Når varmeregnskabsåret er slut, gøres det reelle forbrug op.

Hvis du har brugt mere end det forventede, vil du få en efterregning på den varme, du ikke allerede har betalt for. Regningen herfor vil blive lagt oveni den første husleje, du skal betale, efter at der er gået 1 måned, fra du har modtaget varmeregnskabet. Hvis det beløb, du skylder, svarer til mere end 3 måneders husleje, har du ret til at betale beløbet i 3 lige store omgange, dvs. i forbindelse med de næste 3 huslejebetalinger.

Hvis du flytter fra boligen i mellemtiden, skal det beløb, du skylder for varme, senest betales på dagen, hvor du flytter.

Hvis du har brugt mindre end det forventede, vil du få returneret de penge, du har betalt for meget, eller beløbet vil blive trukket fra din første huslejeopkrævning, efter at du har modtaget varmeregnskabet, så du betaler det tilsvarende beløb mindre i husleje.

A conto-bidragene må ikke svinge fra måned til måned, men skal være faste og ens for varmeregnskabets måneder, lige som din husleje er det.

Hvis du som lejer ikke har modtaget varmeregnskabet senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb, mister din udlejer retten til at afkræve dig ekstra betaling for varme, selv om du har betalt for lidt i a conto-beløb

Leveres varmen fra et kollektivt varmeforsyningsanlæg, skal regnskabet være kommet frem senest 3 måneder efter, at udlejer har modtaget den endelige afregning.

Er regnskabet ikke kommet frem inden disse frister, og er det stadig ikke kommet 2 måneder efter fristernes udløb, kan du som lejer undlade at betale a conto-bidragene, indtil du har modtaget regnskabet.

 

Varmeregnskabet
Varmeregnskabet er et regnskab over ejendommens udgifter til opvarmning af boligen og forsyning af den med varmt vand fra din udlejer. Hvis vandregnskabsåret følger varmeregnskabsåret, skal du modtage begge regnskaber samtidig.

Du kan som lejer gøre skriftlig indsigelse mod varmeregnskabet, hvis du gør det senest 6 uger efter, at du har modtaget varmeregnskabet fra din udlejer. I indsigelsen skal du angive, hvilke af regnskabets forhold du ikke vil godkende.

Din udlejer skal indbringe sagen for beboerklagenævnet, senest 12 uger efter at du har modtaget regnskabet, hvis han ikke er enig i din indsigelse og ønsker at fastholde tilbagebetalingskravet.

Hvis udlejer ikke indbringer sagen for huslejenævnet, har du mulighed for at selv indbringe sagen for beboerklagenævnet

 

Hvis der er fejl i varmeregnskabet

Har din udlejer glemt at medtage en udgiftspost på regnskabet, kan udlejeren overføre posten til det følgende forbrugsregnskab. Reglen omfatter alle undskyldelige fejl, ikke blot forglemmelser.

Udlejer skal orientere dig om størrelsen af en overført udgift.

Hvis din udlejer på forkert vis har fordelt udgifterne til varmeregnskabet mellem lejerne, skal udlejeren så hurtigt som muligt lave en korrekt fordeling og meddele denne til de lejere, hvis varmebetaling er blevet ændret. Ændringerne af lejernes varmebetaling skal så gennemføres på samme måde, som hvis de havde betalt for lidt eller for meget i a conto-beløb gennem året (se punktet om a conto-varmebetaling).

Hvad gør jeg med betaling af vand?
Din udlejer har ret til at afkræve dig betaling for dit vandforbrug, akkurat ligesom det er tilfældet for dit varmeforbrug. Hvis fordelingen af udgifterne til vand mellem lejerne bestemmes af forbrugsmålere, må lejernes betaling for vand ikke være indeholdt i huslejen. Udgifterne skal opgøres i et forbrugsregnskab. Din udlejer kan medregne alle udgifter, der er forbundet med vandforsyning og vandforbrug, i vandregnskabet.

Er der ikke aftalt i lejekontrakten, at du skal betale for vand, er udgangspunktet, at dette er indeholdt i huslejen.

 

A conto-vandbetaling

Din udlejer kan med 6 ugers varsel inden en betalingsdato indføre vandbetaling via a conto-beløb, hvis der opsættes individuelle vandmålere i lejligheden, så udgifterne til vand ikke længere indeholdes i huslejen. Din udlejer kan også forhøje det løbende a conto-beløb med samme varsel.

A conto betyder, at du igennem et vandregnskabsår betaler et fast beløb pr. måned, som sammenlagt svarer til, hvad man forventer, at du bruger i din bolig. Dette forventede beløb kan fx baseres på sidste års vandforbrug i din bolig. Når vandregnskabsåret er slut, gøres det så op, om du har brugt mere eller mindre end det forventede.

Hvis du har brugt mere end det forventede, vil du få en efterregning på det vand, du ikke allerede har betalt for. Regningen herfor vil blive lagt oveni den første husleje, du skal betale, efter at der er gået 1 måned, fra du har modtaget varmeregnskabet

Hvis det beløb, du skylder, svarer til mere end 3 måneders husleje, har du ret til at betale beløbet i 3 lige store omgange, dvs. i forbindelse med de næste 3 huslejebetalinger.

Hvis du flytter fra boligen i mellemtiden, skal det beløb, du skylder for vand, senest betales på dagen, hvor du flytter.

Hvis du har brugt mindre end det forventede, vil du få returneret de penge, du har betalt for meget, eller beløbet trækkes fra din første huslejeopkrævning, efter at du har modtaget vandregnskabet, så du betaler det tilsvarende beløb mindre i husleje.

A conto-bidragene må ikke svinge fra måned til måned, men skal være faste og ens for vandregnskabets måneder, lige som din husleje er det.

Hvis du som lejer ikke har modtaget vandregnskabet senest 4 måneder efter varmeregnskabsårets udløb, mister din udlejer retten til at kræve dig ekstra betaling for vand, selv om du har betalt for lidt i a conto-beløb

Hvis du ikke har modtaget det endelige regnskab inden 2 måneder, fra det tidspunkt hvor du skulle have modtaget regnskabet, kan du som lejer undlade at betale a conto bidragene, indtil du har modtaget regnskabet

 

Vandregnskabet
Det skal stå i regnskabet, hvad din andel af de samlede udgifter til vand er, og hvornår du skal betale din andel af vandregningen. Det skal også fremgå, hvilke muligheder du har for at gøre indsigelse mod regnskabets indhold, og hvornår din udlejer har modtaget endelig afregning. Hvis ikke disse oplysninger fremgår af vandregnskabet, er det uden virkning for dig.

Hvis du er uenig med udlejer om vandregnskabet, kan du gøre indsigelse imod det. Det betyder, at du skal gøre udlejer opmærksom på, at du ikke vil imødekomme regnskabet. Indsigelsen skal være skriftlig, og udlejer skal have modtaget den senest 6 uger efter, at du har modtaget vandregnskabet fra din udlejer. I indsigelsen skal du angive, hvilke af regnskabets forhold du ikke vil godkende.

Din udlejer skal indbringe sagen for huslejenævnet inden 6 uger efter din indsigelse, hvis han ikke er enig og ønsker at fastholde tilbagebetalingskravet.

 

Hvis der er fejl i vandregnskabet

Har din udlejer glemt at medtage en udgiftspost på regnskabet, kan udlejeren overføre posten til det følgende forbrugsregnskab. Udlejer skal orientere dig om størrelsen af en overført udgift.

 

Hvis din udlejer har fordelt udgifterne til vand mellem lejerne på forkert vis, skal udlejeren så hurtigt som muligt lave en korrekt fordeling og meddele denne til de lejere, hvis varmebetaling er blevet ændret. Ændringerne af lejernes varmebetaling skal så gennemføres på samme måde, som hvis de havde betalt for lidt eller for meget i a conto-beløb gennem året (se punktet a conto-vandbetaling).

Hvad gør jeg med betaling af internet og tv?
Udgifterne til fællesantenne, internet og adgang til tv-kanaler udefra kan ikke være en del af din huslejebetaling, men skal betales særskilt, så du ved, hvad du giver for disse ydelser.

Din husleje kan ikke forhøjes af din udlejer, fordi udlejeren har etableret eller forbedret fællesantennen. Disse udgifter skal lejerne betale særskilt og ikke som en del af huslejen.

Din udlejer har ret til at medregne alle de udgifter, der måtte være til tv og internet, dvs. både opsætning, drift, reparationer, forbedringer og administration, når vedkommende fastsætter, hvilke udgifter ejendommen har til tv og internet, og hvor meget lejerne hver især skal betale til det.

 

Fordelingen af lejernes udgifter til tv og internet

Hvis der i din ejendom er fælles adgang til tv og internet, skal udgifterne til det fordeles ligeligt mellem alle de lejemål i ejendommen, som ifølge lejeaftalen er forpligtede til at betale til det.

Hvis din udlejer ikke har levet op til sine forpligtelser i forbindelse med administrationen af den fælles adgang til tv og/eller internet, er du som lejer ikke længere forpligtet til at betale til denne fælles adgang, og du kan selv afmelde den overfor din udlejer.

Hvis der i din ejendom er individuel adgang til tv og internet, skal du kun betale for det, du selv har adgang til.

 

Etablering og forbedring af adgang til tv og internet

Hvis udlejeren på dine vegne har etableret eller forbedret din ejendoms tv- eller internetforsyning, har udlejeren ret til at afkræve dig betaling for de udgifter, din udlejer har haft til det, så længe udgifterne er af en rimelig størrelse.

Din udlejer kan også forlange renter af de udgifter, vedkommende har haft til dette, hvis du ikke betaler udgifterne med det samme.

 

Ophør af fælles tv og internet

Uanset hvad I ellers har aftalt, kan din udlejer stoppe den fælles levering af tv og/eller internet. Han skal dog give dig 6 måneders varsel forinden.