Indledende tekst her

Enkeltydelser

 

Hvad kan du klage over?

Du kan kun klage over en afgørelse, der berører dig, dvs. hvis du er part i den sag, afgørelsen vedrører.

Du kan derfor ikke klage over generelle forhold ved den kommunale service. Du kan heller ikke klage på andres vegne i sager, der vedrører dem, medmindre de lader dig repræsentere eller bistå dem i sagen.

 

Hvornår er du part i en sag?

Du er part i en sag, når du har en konkret, væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Det beror i hver enkelt sag på en konkret vurdering på objektivt grundlag, om du er part i sagen. Begrebet kan virke lidt uhåndgribeligt, men på trods af dette, er der ofte ikke tvivl om, hvem der er part i en sag.
 
Hvis en afgørelse vil få konkrete og ikke-ubetydelige konsekvenser for dig, og vil berøre dig individuelt (i modsætning til en ubestemt kreds af personer), er du formentligt part i sagen.
 

 

Hvad er fristen for at klage?

Du skal klage inden der er gået 4 uger fra den dag, du fik besked om afgørelsen i din sag.

 

Hvad betyder det for afgørelsens ikrafttræden, at du klager over afgørelsen?

Normalt betyder det alene, at man klager over en afgørelse i ens sag. Klagen medfører som udgangspunkt IKKE, at afgørelse ikke træder i kraft. Sagens afgørelse gælder derfor som udgangspunkt STADIG, selvom afgørelsen behandles af en klageinstans. Du skal derfor indrette dig efter den påklagede afgørelse, hvis ikke du vil risikere at blive påtalt for ikke at overholde afgørelsen.

 

Der er dog disse undtagelser, hvor afgørelsen mister sin virkning, mens der klages over den:

 • Hvis klagen omhandler valg af anbringelsessted (Lov om social service § 167, stk. 1).
 • Hvis der klages over en afgørelse om, at en anbringelse udenfor hjemmet skal stoppes (Lov om social service § 76, stk. 3, nr. 1).
 • Hvis der klages over en afgørelse om botilbud, såfremt man har søgt om at klagen får opsættende virkning, dvs. at afgørelsen ikke har virkning, så længe klagen behandles (Lov om social service kapitel 20).
 • Hvis man klager over optagelse i særlige botilbud uden samtykke (Lov om social service § 129).
 • Hvis der klages over at kommunen har bedt én om at tilbagebetale boligstøtte, som kommunen mener, at man ikke har været berettiget til at modtage (Lov om individuel boligstøtte § 47).
 • Hvis Ankestyrelsen træffer afgørelse om støtte til køb af bil, kan Ankestyrelsen beslutte, at støtten stoppes, opsige et eventuelt lån mv. (Lov om social service § 114, stk. 1 og 2).

Hvis Ankestyrelsen ændrer den tidligere afgørelse i din sag på en måde, så den nye afgørelse er til mere skade for dig end den tidligere afgørelse, beslutter klageinstansen fra hvilket tidspunkt, den nye afgørelse skal træde i kraft.

Klagens behandling

Når myndigheden har modtaget din klage, skal myndigheden kigge på den pågældende sag igen, for at beslutte, om der er grundlag for at give dig helt eller delvist medhold i klagen.

Hvis myndigheden fastholder sin afgørelse, og dermed ikke giver dig medhold i klagen, sender myndigheden selv klagen videre til Ankestyrelsen.

 

Hvem kan du klage til?

På det sociale område kan du klage til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen er administrativ klageinstans, og du kan derfor ikke klage over Ankestyrelsens afgørelser til en anden administrativ myndighed.

Du kan klage til Folketingets Ombudsmand over sagsbehandlingen, og du kan lægge sag an ved domstolene over afgørelsen. Hvis Folketingets Ombudsmand kritiserer eller domstolene tilsidesætter Ankestyrelsens afgørelsespraksis på et bestemt område, kan det føre til, at Ankestyrelsen tager spørgsmålet op i en Principafgørelse. En Principafgørelse er en bindende retskilde, som bl.a. kommunerne skal anvende ved afgørelser i tilsvarende sager.

Hvis du ønsker at klage til Ankestyrelsen, skal du følge den klagevejledning, du modtog i brevet sammen med den afgørelse, du vil klage over. I vejledningen vil der være nogle tidsfrister, der skal overholdes. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at du altid skal sende din klage til den myndighed, der har behandlet den sag, du ønsker at klage over og ikke direkte til Ankestyrelsen. 

 

Hvem skal du indlevere klagen til?

Den myndighed, der har truffet den afgørelse, som du vil klage over, har pligt til at genvurdere din sag, hvis du klager. Derfor skal du indlevere klagen til denne myndighed, inden der er gået 4 uger fra den dag, du fik besked om afgørelsen i din sag. Hvis myndigheden fastholder afgørelsen, videresendes den automatisk til Ankestyrelsen.

 

Hvad kan klagen resultere i?

Ankestyrelsen, kan vælge at træffe disse afgørelser i din klagesag:

 • De kan afvise at behandle din klage.
 • De kan fastholde den afgørelse, som myndigheden tidligere har truffet i din sag.
 • De kan sende din sag hjem til myndigheden med et påbud til myndigheden om, at behandle sagen igen.
 • De kan ophæve den tidligere myndigheds afgørelse i din sag.
 • De kan ændre den tidligere myndigheds afgørelse i din sag.

 

Klageinstansernes afgørelse i din sag skal altid meddeles dig skriftligt og den skal begrundes.

Hvis du også er utilfreds med klageinstansens afgørelse

Hvis Ankestyrelsen har været klageinstans og truffet en afgørelse, du er utilfreds med, kan afgørelsen i disse særlige tilfælde indbringes for byretten til domstolsprøvelse: 

 • Hvis man er utilfreds med Ankestyrelsens afgørelse vedr. tilbageholdelse i bolig (Lov om social service § 127)
 • Hvis man er utilfreds med Ankestyrelsens afgørelse vedr. optagelse i særlige botilbud uden samtykke (Lov om social service § 129)
 • Hvis man er utilfreds med Ankestyrelsens afgørelse vedr. en kommunalbestyrelses børne- og unge udvalgs beslutninger (Lov om social service § 169)

 

Hvis din sag, som Ankestyrelsen behandler, vedrører en afgørelse som kan indbringes for retten, har Ankestyrelsen pligt til at gøre dig opmærksom på dette og vejlede dig om fristen for at indbringe Ankestyrelsens afgørelse for retten.

What Documents do I need to bring for Taxes?

Aenean eu leo quam. Pellesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.
Curabitur blandit tempus porttitor.

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est at lobortis.

What makes you better than other accountants?

Aenean eu leo quam. Pellesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.
Curabitur blandit tempus porttitor.

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est at lobortis.

Why switch from my current accountant?

Aenean eu leo quam. Pellesque ornare sem lacinia quam venenatis vestibulum. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Cras justo odio, dapibus ac facilisis in, egestas eget quam.
Curabitur blandit tempus porttitor.

Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Sed posuere consectetur est at lobortis.